சென்னை ஏர்போர்ட்டிலிருந்து ஏற்றுமதியாகியிருக்கும் பொருட்களின் மதிப்பு

Code Principal Commodity through CHENNAI AIR 2012-13 (Value in Rs. Crore) 2013-14 (Value in Rs. Crore)
99 Other Commodities 192.31 220.05
E7 MARINE PRODUCTS 332.37 381.94
F8 FINISHED LEATHER 2056.66 2495.68
F9 LEATHER GOODS 336.45 409.82
G1 LEATHER GARMENTS 562.16 645.79
G2 FOOTWEAR OF LEATHER 573.14 495.9
G3 LEATHER FOOTWEAR COMPONENT 936.49 1185.24
H5 BULK DRUGS, DRUG INTERMEDIATES 591.97 579.03
H8 DRUG FORMULATIONS, BIOLOGICALS 357.34 418.06
I1 SURGICALS 142.99 NA
I7 RESIDUL CHEMICL AND ALLED PROD 141.94 164.82
K5 HUMAN HAIR, PRODUCTS THEREO 688.84 523.11
L4 PRODUCTS OF IRON AND STEEL 153.26 NA
M3 AUTO COMPONENTS/PARTS 365.5 399.86
M8 MEDICAL AND SCIENTIFIC INSTRUM 159.1 NA
N4 ELECTRIC MACHINERY AND EQUIPME 272.71 268.41
N5 IC ENGINES AND PARTS 143.68 208.98
N6 INDL. MACHNRY FOR DAIRY ETC NA 182.85
N7 ATM, INJCTNG MLDING MCHNRY ETC 254.35 359.16
N9 OTHER CONSTRUCTION MACHINERY NA 163.25
O1 OTHER MISC. ENGINEERING ITEMS NA 183.13
O4 AIRCRAFT, SPACECRAFT AND PARTS 165.91 NA
P2 ELECTRONICS COMPONENTS 269.24 294.9
P3 ELECTRONICS INSTRUMENTS 416.99 364.37
P4 TELECOM INSTRUMENTS 221.6 401.23
P8 COTTON FABRICS, MADEUPS ETC. 192.38 170.19
Q6 RMG COTTON INCL ACCESSORIES 2285.68 2689.12
Q8 RMG MANMADE FIBRES 148.46 180.52
R1 RMG OF OTHR TEXTLE MATRL NA 161.57
Sub Total for the Port Sub Total for the Port 11961.52 13546.98
% Share Of Total Export of the Port % Share Of Total Export of the Port 87.78% 87.01%
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s